Regulamin

§1

 1. Organizatorem cyklu Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania, zwanym dalej DPTO, jest firma Future Processing Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217147, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, NIP 634-25-32-128, zwana dalej Organizatorem.
 2. Cykl odbywa się w roku akademickim 2017/2018 na terenach uczelni Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz w siedzibie firmy Future Processing.

§2

Komunikaty oraz informacje dotyczące cyklu będą publikowane na stronie www.dpto.pl, a wszelkie pytania dotyczące DPTO należy kierować drogą elektroniczną na adres: kontakt@dpto.pl.

§3

Celem DPTO jest promowanie i popularyzacja wiedzy z dziedziny programowania wśród studentów za pośrednictwem wykładów i warsztatów.

§4

Cykl DPTO edycja 2018/2019 składa się z dwóch bloków tematycznych. Każdy z bloków obejmuje wykłady prowadzone odpowiednio na Politechnice Śląskiej i Uniwersytecie Śląskim oraz warsztaty realizowane w siedzibie Organizatora.

§5

 1. Udział w DPTO jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
 2. Uczestnikiem DPTO może być tylko osoba pełnoletnia.
 3. Warunkiem uczestnictwa w DPTO nie jest status studenta Politechniki Śląskiej, czy Uniwersytetu Śląskiego.
 4. Wykłady i warsztaty realizowane w ramach DPTO nie są objęte programem studiów i nie służą zebraniu punktów (np.ECTS).
 5. Warunkiem uczestnictwa w wykładach lub warsztatach jest wypełnienie odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie internetowej DPTO.
 6. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. Pierwszeństwo udziału będą miały osoby, które uczestniczyły w wykładach.
 7. O wyborze uczestników warsztatów decyduje Organizator. Ocena przesłanych zgłoszeń nastąpi w oparciu o wartość merytoryczną odpowiedzi udzielonych na zadane pytanie oraz poprzez ocenę sposobu umotywowania chęci uczestnictwa w warsztatach.
 8. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez Organizatora następujących czynności:
  1. utrwalanie wizerunku uczestników DPTO w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, wideogramów lub utworów audiowizualnych w czasie wykładów lub warsztatów
  2. wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestników DPTO w celach marketingowych (tj. w szczególności związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością gospodarczą, promocyjną i marketingową tej edycji, jak i kolejnych DPTO), rejestrowanie przebiegu cyklu oraz wystąpień uczestników, w tym również wywiadów, w formie nagrań audiowizualnych i dźwiękowych,
  3. przetwarzanie danych osobowych uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. nr 133, poz. 833) o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z udziałem w cyklu DPTO oraz jego następnych edycji, w tym podawania do publicznej wiadomości następujących danych osobowych: imię i nazwisko; wykonywany zawód.
 9. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykorzystania wyżej wymienionych materiałów przez Organizatora.
 10. Uczestnicy mogą dokonać rezygnacji z uczestnictwa wysyłając informacje mailem na adres kontakt@dpto.pl.

§6

 1. Warunkiem uczestnictwa w DPTO jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.dpto.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej DPTO.

Masz pytania

Napisz do nas



Przepisz poniżej kod: captcha

Z naszym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (a w przyszłości - Inspektorem Ochrony Danych) możesz skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: rodo@future-processing.com

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w celu obsługi formularza kontaktowego.

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom realizującym usługi w imieniu lub na naszą rzecz, w szczególności podmiotom realizującym na nasze zlecenie obsługę formularza kontaktowego.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie Twoich danych osobowych bądź też tak długo, jak będzie to konieczne do utrzymywania z tobą kontaktu w związku z wiadomością zawartą przez Ciebie w formularzu kontaktowym.

W każdej chwili możesz:
1. żądać od nas dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,
3. otrzymać od nas Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać te dane innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych),
4. cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: rodo@future-processing.com,
5. wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Nasza strona do poprawnego działania wymaga stosowania plików cookies.